Israël

Het Centraal Joods Overleg behartigt de belangen van de Joodse Gemeenschap in Nederland. Dit betekent dat het Centraal Joods Overleg in principe ook geen stelling neemt in kwesties die alleen Israël betreffen.

Mocht u vragen hebben over Israël of de Israëlische politiek kunt u contact opnemen met het Centrum voor Documentatie en Informatie Israël (CIDI) .

 

Please follow and like us:

Centraal Joods Overleg en Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog

Al vanaf de oprichting in 1997 hield het Centraal Joods Overleg Externe Belangen (CJO) zich intensief bezig met rechtsherstel van geroofd joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog. De vereniging heeft zich daarbij in eerste instantie toegelegd op het instellen van onderzoeken op verschillende gebieden naar roof en manieren van restitutie van Joods bezit. Zo waren er de commissies Kordes, Scholten, Ekkart en van Kemenade.
Het CJO heeft vanaf eind jaren 90 begin 2000 intensief gesproken met de Nederlandse Overheid en veelal financiële instellingen over de teruggave van Joods bezit. Er werden in nauwe samenspraak met het CJO stichtingen opgericht voor individuele banken en effectenclaims, voor de verdeling van individuele- en collectieve gelden en werden Stichting Herkomst Gezocht en het Joods Humanitair Fonds opgericht.

In 1998 heeft Het CJO  Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims opgericht omdat er vanuit de joodse gemeenschap veel vragen waren over het indienen van claims. Het Centraal Meldpunt diende om claims te inventariseren.

Tot op de dag van vandaag houdt het Centraal Joods Overleg zich nog bezig met het proces van restitutie en verdeling.  Zo loopt er bij de Gemeente Amsterdam een vervolgonderzoek naar erfpacht en is er recentelijk een grote studie afgerond naar de Museale Verwervingen van ruim 400 musea in Nederland waar het Centraal Joods Overleg nauw bij betrokken is .

 

Please follow and like us:

Minister President Mark Rutte spreekt op Jom Hasjoa

Op donderdag 16 april werd, onder aanwezigheid van ruim 400 aanwezigen Jom Ha Sjoa herdacht in de Hollandsche Schouwburg. Jom Hasjoa valt altijd op 27 Nisan in de Hebreeuwse kalender. Op deze dag kwamen in 1943 de joden in het getto van Warschau in opstand tegen de nazi’s. Dit jaar 70 jaar geleden.

Burgemeester van der Laan hield een emotioneel betoog over Salo Muller, die als kleine jongen zijn ouders voor het laatst zag in de Hollandsche Schouwburg. Van der Laan uitte zijn woede dat er anno 2015 maatregelen getroffen moeten worden om joden te beschermen. Van der Laan: “De herinnering aan de Hollandsche Schouwburg is een deel van onze identiteit geworden. 46.000 Nederlandse Joden zijn van hieruit op transport gezet, meestal naar een zekere dood. Ieder jaar weer staan we stil bij wat nog altijd niet te bevatten is. Maar erbij stil staan is niet genoeg. Veel joden in Amsterdam voelen zich opnieuw onveilig. het maakt me woedend dat we anno 2015 maatregelen moeten treffen hen te beschermen.”

De volledige toespraak van burgemeester van der Laan leest u hier

Minister President Mark Rutte benadrukte het belang om te blijven herdenken omdat antisemitisme, de voedingsbodem voor de Sjoa, nooit ver weg is. : “En juist dat maakt het nog belangrijker dat we blijven herdenken. Le dor, wa dor – van generatie op generatie. Want we moeten alert blijven. Alert en waakzaam. Dat leert de geschiedenis. Dat leert ook de actualiteit. Dat leert ons deze plek – dit ‘gebouw der tranen’, zoals een van de mensen die hier geïnterneerd was de Hollandsche Schouwburg noemde.

De volledige toespraak van minister president Mark Rutte leest u hier.

Voor meer informatie over Jom ha Sjoa klink u hier

Please follow and like us:

Herdenken als primaire verantwoordelijkheid

Het Centraal Joods Overleg vindt het belangrijk dat de Holocaust in Nederland herdacht wordt. Op 4 mei organiseert het Nationaal Comité 4 en 5 mei de jaarlijkse Nationale Herdenking op de Dam. Tijdens deze Herdenking worden de Nederlandse oorlogsslachtoffers “Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties”, herdacht.

De Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam heeft een nationaal karakter omdat de herinneringen van alle groepen slachtoffers en gebeurtenissen die door het jaar heen op verschillende momenten en plaatsen worden herdacht samenkomen.  Alle slachtoffers worden gezamenlijk herdacht.

Het Centraal Joods Overleg organiseert zelf elk jaar op 9 november de Kristallnachtherdenking en verder zijn we betrokken bij de organisatie van de Jom ha Sjoa herdenking. De organisatie van de Nationale Holocaust Herdenking ligt in handen van het Auschwitz Comité. Tijdens deze herdenkingen wordt er in principe alleen bij de joodse slachtoffers stilgestaan.

Holocaust onderwijs
Herdenken gaat om stilstaan bij de slachtoffers. Maar ook om voorlichting en educatie.  In het curriculum van het basis en voortgezet onderwijs moet voor Holocaust onderwijs aandacht zijn en blijven. Leraren hebben de belangrijke taak om het verhaal van de oorlog in al zijn facetten over te brengen. Het gaat er om jongeren te confronteren met de weerzinwekkende geschiedenis, maar ook met de keuzes die ze zelf kunnen maken rond vrijheid en democratie. Het feit dat sommige docenten een les over de Holocaust niet durven of kunnen geven uit vrees voor de reacties van leerlingen is onaanvaardbaar. De zogenaamde ‘handelingsverlegenheid’ bij docenten moet worden aangepakt. Het Ministerie van Onderwijs en partners spelen daarin een cruciale rol. Het CJO spreekt hierover regelmatig met betrokken partijen.

Slachtoffers en daders
Regionale 4 en 5 mei comités lijken zich soms geheel los te bewegen van hetgeen het Nationaal Comité 4 en 5 mei als beleid voert. Tijdens (veelal) lokale herdenkingen worden slachtoffers en daders gelijkgesteld en streeft men naar ‘verzoening’. Dit is een onwenselijke tendens. Het CJO vindt dat dit het lot van de slachtoffers miskent. Het is respectloos en harteloos naar hen die zijn omgekomen, de overlevenden en nabestaanden.  Regionale comités en overheden moeten het uitgangspunt van het Nationaal Comité 4 en 5 mei gebruiken als leidraad. We moeten er voor waken de geschiedenis niet te vervalsen door daders en slachtoffers onder dezelfde noemer te willen herdenken.

Please follow and like us:

Kristallnachtherdenking

Op 9 november 1938 vond in Nazi Duitsland de Kristallnacht plaats. Deze explosie van antisemitisch geweld vormde het begin van de complete uitsluiting en uiteindelijk de volledige vernietiging van miljoenen Europese joden. Het Centraal Joods Overleg herdenkt elk jaar op 9 november de Kristallnacht in de Portugese synagoge te Amsterdam. Vanwege de gebeurtenissen van toen, maar vooral ook omdat we ons zorgen maken over de wijze waarop antisemitisme en racisme zich in deze tijd opnieuw manifesteren.

De afgelopen jaren spraken onder andere burgemeester Eberhart van der Laan, Burgemeester Job Cohen en Minister Lodewijk Asscher de aanwezigen toe. Na afloop van de herdenking in de synagoge vindt een kranslegging plaats bij de Hollandsche Schouwburg. Voor meer informatie over de aankomende Kristallnachtherdenking klik Kristallnachtherdenking 2015

Please follow and like us:

CJO betuigt medeleven slachtoffers Charlie Hebdo

Het Centraal Joods Overleg betuigt zijn diepe medeleven met de families en vrienden van de slachtoffers van de aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs.
Deze laffe aanslag is een regelrechte aanval op de vrijheid van meningsuiting die een hoeksteen van onze westerse maatschappij is.
Wij roepen de Europese regeringen op om zich tot het uiterste in te spannen tegen dit soort pogingen om ons cultureel liberalisme en pluralisme te gronde te richten. Wij sporen onze politieke vertegenwoordigers aan om met alle legale middelen ervoor te zorgen dat onze samenleving niet afglijdt naar de barbarij waar de laffe moordenaars blijkbaar voor staan.

Please follow and like us:

CJO spreekt afgrijzen uit na aanslagen Kopenhagen

Het Centraal Joods Overleg (CJO) spreekt zijn afgrijzen uit over de terroristische aanslagen die het afgelopen etmaal in Kopenhagen hebben plaatsgevonden. Net als bij de aanslagen in Parijs is met dodelijk geweld getracht de vrije meningsuiting het zwijgen op te leggen en wéér werd de Joodse gemeenschap met dodelijk gevolg aangevallen.
Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de doden die vielen in de bijeenkomst over het vrije woord en voor de synagoge. Wij leven mee met hun verdriet.
Helaas past de aanslag in Kopenhagen in een trend waarin Joodse instellingen keer op keer het slachtoffer zijn van dodelijk geweld. Het CJO roept de Nederlandse overheid dan ook met klem op om onmiddellijke verzwaring en verscherping van de bewaking van Joodse doelen in Nederland in te stellen teneinde afschuwelijke en tragische gebeurtenissen als in Parijs en Kopenhagen te voorkomen.

Please follow and like us:

Antisemitisme Bestrijding

Antisemitisme is helaas van alle tijden en komt in Nederland nog altijd voor. Het Centraal Joods Overleg probeert in overleg met de overheid en diverse maatschappelijke organisaties een einde te maken aan antisemitisme in Nederland.

Antisemitisme en Onderwijs
Recentelijk hebben Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Anne Frank Stichting opdracht gegeven onderzoek te doen naar respectievelijk de ‘triggerfactoren onder jongeren naar antisemitisme’ en naar ‘antisemitische voorvallen in het middelbaar onderwijs’. De uitkomsten van beide onderzoeken laten zien dat antisemitisme onder, met name moslimjongeren helaas nog steeds leeft. De uitkomsten van het onderzoek naar de trigger factoren kunnen als zeer ernstig worden betiteld. Het Centraal Joods Overleg is  van mening dat vooroordelen die aan antisemitisme en andere vormen van discriminatie ten grondslag liggen moeten worden bestreden. Educatie over de Holocaust vormt wat ons betreft een wezenlijk onderdeel van antisemitisme bestrijding. Er ligt hier een blijvende en verantwoordelijke taak bij de overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Antisemitisme en Voetbal
Om een einde te maken aan antisemitische spreekkoren en voetbalgerelateerd antisemitisme onder met name jongeren, werkt het CJO onder andere samen met het ministerie van SZW, OC&W Justitie, de KNVB, voetbalclubs, gemeente Amsterdam en supportersverenigingen.

Brochure ‘Wat je moet weten over het Jodendom’
Het Centraal Joods Overleg heeft een boekje samengesteld waarin er over het jodendom verteld wordt. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen Joods zijn en of Israelisch zijn en wat is koosjer.

‘Wat je moet weten over het Jodendom’ is speciaal voor leerlingen van VMBO geschreven. De brochure is hier gratis te downloaden.

Antisemitisme in cijfers

Link naar Panteia-rapport

Link naar Onderzoeksrapport Verwey – Jonker Instituut

 

 

Please follow and like us:

Erfpacht en Girotegoeden

Studente Charlotte van den Berg ontdekte in 2011 dat de Amsterdamse gemeente na de oorlog teruggekeerde Joden niet alleen aansloeg voor niet betaalde erfpachtcanon maar hen bovendien een renteboete oplegde wegens niet-tijdige betaling. Het ging in deze gevallen vaak om achterstand in de betaling van de erfpachtcanon die was ontstaan omdat de ‘oorlogsbeheerder’ of ‘oorlogskoper’ de canon niet had betaald.

Het onderzoek naar de erfpachtboetes is in opdracht van de gemeente Amsterdam uitgevoerd door het NIOD Instituut voor Oorlog-, Holocaust- en Genocidestudies. Het doel van het onderzoek was duidelijkheid te verschaffen over het handelen van de gemeente Amsterdam ten aanzien van teruggekeerde joodse burgers. De gemeente had zichzelf tot taak gesteld zo uitputtend mogelijk te onderzoeken of er nog financiële restituties nodig zijn.

Het Centraal Joods Overleg maakte deel uit van de klankbordgroep en was nauw bij het onderzoek betrokken.

Conclusies
Het NIOD berekende dat het totaal bedrag aan geïnde boetes bij benadering €820.000,- telt. Dit cijfer is een extrapolatie vanuit de aangetroffen bedragen in guldens naar een vermoedelijk totaal; het bedrag in guldens is omgerekend naar euro’s en vervolgens met rente op rente omgerekend naar 2014.

Het NIOD constateert verder dat de gemeente de juridische mogelijkheid had om de boetes kwijt te schelden. Andere gemeenten zoals Den Haag kozen daarvoor. Amsterdam besloot destijds de boetes te halveren.

Burgemeester Van der Laan: ‘Het NIOD-rapport laat zien: met de ogen van nu, maar ook met de ogen van toen is het door de gemeente aan oorlogsslachtoffers opleggen van erfpachtboetes formalistisch en ongepast.’

De gemeente Amsterdam heeft het onderzoek naar de Erfpachtkwestie in Amsterdam 1945-1960 openbaar gemaakt. Het NIOD heeft dit onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam gedaan. Vind hier het bijbehorende persbericht van de gemeente Amsterdam en het volledige rapport.

Afhandeling
De Gemeente Amsterdam heeft toegezegd €870.000 terug te betalen aan erfpachtboetes en na de Tweede Wereldoorlog niet-opgevraagde Girotegoeden. Rechthebbenden krijgen de mogelijkheid het geld te claimen en een overblijvend deel wordt besteed aan een of meer Joods maatschappelijke doelen. Over de gang van zaken met betrekking tot de erfpachtcanon wordt vervolgonderzoek gedaan bij onder meer andere erfpachtgemeenten. Ook naar de manier waarop de gemeente na de Tweede Wereldoorlog is omgegaan met andere heffingen zoals straatgeld en rioolrecht wordt vervolgonderzoek gedaan.

Rechthebbenden of hun nazaten kunnen het geld claimen via de Stichting Individuele Terugbetalingen Amsterdam (stichting ITA). Alle informatie over de stichting, zoals informatie hoe een rechthebbende een aanvraag tot teruggave van een niet-opgevraagd tegoed en/of opgelegde erfpachtboete kan indienen, kunt u vinden op de website van de stichting www.stichtingita.com.

Niet-opgevraagde Girotegoeden
Het onderzoek naar de niet-opgevraagde Girotegoeden is in opdracht van de Gemeente Amsterdam uitgevoerd door de heer Blocks, oud-directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken en vanuit die functie in 2000 betrokken bij de ‘Bankenovereenkomst’

Na de oorlog bleven Girorekeningen van omgekomen Joodse Amsterdammers met positief saldo openstaan. Het totaalbedrag van de tegoeden is volgens het rapport ‘Girodienst der Gemeente Amsterdam niet- opgevraagde tegoeden/Tweede Wereldoorlog’, uitgevoerd door de heer Blocks, vastgesteld op €51.000 (opgerent naar nu). Het gaat om bijna 900 rekeningen met overwegend kleine bedragen. Het is niet meer exact te achterhalen wat er gebeurd is met dit geld. Het is hoogstwaarschijnlijk dat het geld aan de gemeente Amsterdam ten goede is gekomen.

De Gemeentelijke Girodienst is via de Postcheque- en Girodienst en de Postbank overgegaan in de ING Bank. ING heeft de aanspraken van de individuele rekeninghouders overgenomen en zal de individuele aanspraken uitbetalen in lijn met de vaststellingsovereenkomst uit 2000 die met de Nederlandse banken is overeengekomen. Conform deze overeenkomst zal ING zich daarbij niet op verjaring beroepen. Daarnaast wil de gemeente het bedrag dat ten onrechte aan haar ten goede is gekomen, en niet aan individuele gerechtigden kan worden gerestitueerd, besteden aan een of meer Joods maatschappelijke doelen.

De gemeente heeft de namenlijst van voormalig rekeninghouders van de Gemeentegiro waarvan een niet-opgevraagd tegoed is teruggevonden en de namenlijst inzake de erfpachtboetes op haar website gepubliceerd www.amsterdam.nl.

 

Please follow and like us: