Reactie CJO op het ingooien van de ruiten bij Chabad Amsterdam op 1 januari

Het CJO heeft kennis genomen van het ingooien van de ruiten bij Chabad Amsterdam 1 januari jongstleden.

We maken ons ernstige zorgen over het toenemend aantal incidenten gericht op Joodse doelen in Amsterdam. Ondanks dat we het motief van dit incident nog niet kennen, weten we wel dat het een gerichte actie was tegen een zichtbaar Joods doel. Wij hebben het sterke vermoeden, dat ook hier een antisemitisch motief achter zit.

Er moet een halt toegeroepen worden aan het opkomend antisemitisme. Joden moeten zich net als elke andere groep vrij kunnen bewegen in Nederland. Dit is een oproep aan alle Nederlanders om paal en perk te stellen aan de Jodenhaat die zijn kop weer op steekt. Het CJO werkt er hard aan dat ook politici zich gaan beseffen en dat het niet opgelost gaat worden met pappen en nat houden. Er is meer nodig op het gebied van onderwijs, integratie, juridische mogelijkheden en met stellen van duidelijke grenzen aan de discussie, wanneer antizionisme over gaat in antisemitisme.

Brief Centraal Joods Overleg aan Joodse gemeenschap naar aanleiding van aanslag HaCarmel

Binnen de Nederlands Joodse gemeenschap is veel onrust ontstaan naar aanleiding van de aanslag op restaurant haCarmel: In de eerste plaats omdat er een aanslag gepleegd is, in de tweede plaats doordat de dader zou behoren tot een terreurgroep en geschoold zou zijn in terroristische technieken en dat het daarom onverantwoordelijk zou zijn dat hij, in afwachting van zijn berechting, al na twee dagen voorarrest is vrijgelaten.

Het Centraal Joods Overleg heeft intensief contact gehad met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, waarnemend burgemeester Van Aartsen van Amsterdam en de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid de heer Schoof. Unaniem wordt door deze autoriteiten verklaard dat de dader geen gevaar voor de veiligheid van Joden of andere Nederlanders meer vormt. Zij benadrukken dat bij het besluit om de aanslagpleger reeds na twee dagen voorarrest vrij te laten de veiligheidsaspecten buitengewoon scherp zijn gewogen. Ook willen zij de Joodse gemeenschap in Nederland er met klem op wijzen dat er van overheidswege geen enkel risico met de Joodse veiligheid wordt genomen.

Hoewel het wellicht beter was geweest als de aanslagpleger langer in voorarrest was gebleven, juist om de onrust binnen de Joodse gemeenschap te verminderen, is het Centraal joods Overleg van mening dat wij als Joodse gemeenschap vertrouwen moeten hebben in deze woorden van de minister, de burgemeester en de NCTV.

Een ander aspect van deze zaak is dat momenteel de aanklacht slechts vernieling en diefstal omvat terwijl het zonneklaar is dat de aanslagpleger niet per ongeluk een Joods restaurant heeft uitgekozen voor zijn schandalige daad. Wij betreuren het zeer dat het Openbaar Ministerie heeft gekozen voor deze relatief erg lichte aanklacht terwijl het hier overduidelijk gaat om antisemitisch gedrag, een “hate crime”. Dat dit niet in de aanklacht is opgenomen achten wij een ernstige en schadelijke omissie.

Het CJO zal deze kwestie op de voet blijven volgen en daarbij in nauw contact blijven met de autoriteiten en onze achterban.

Shabbat shalom en een fijne en vooral vreedzame Chanoeka,

Ron van der Wieken                    David Goudsmit                            Roel van Nieuwenhoven

Voorzitter                                        vicevoorzitter                                penningmeester

Nepnieuws van Federatief Joods Nederland – GVB niet antisemitisch

Al geruime tijd werpt Federatief Joods Nederland – een marginale splintergroep met minder leden dan nodig zijn voor een potje bridge- zich ten onrechte op als “spreekbuis  van de Nederlandse Joodse Gemeenschap”. Zo ook toen het gisteren het nepnieuws verspreidde dat in Amsterdam een buschauffeur een groep Joodse jongens bewust had geweigerd.

Het contrast met het Centraal Joods Overleg, de werkelijke vertegenwoordiger van (georganiseerd) Joods Nederland, kan bijna niet schrijnender.

Waar FJN besloot meteen hoog van de toren te blazen door te insinueren dat er antisemitisme in het spel was , besloot het CJO de zaak eerst  te onderzoeken en contact met het GVB op te nemen. Uit dit contact bleek dat het GVB de zaak hoog opnam, en een grondig onderzoek was begonnen. Reden voor het CJO om niet onmiddellijk naar buiten te treden. Meer dan terecht blijkt nu.

Lees Verder →

Aanslag op Joods restaurant

Op 7 december 2017 zijn er door een man met een Palestijnse vlag ruiten ingeslagen bij een Joods restaurant in Amsterdam.

De verdachte heeft volgens getuigen tijdens zijn aanslag herhaaldelijk ‘Palestina en Allahu akbar’ geschreeuwd. De aanleiding is vrijwel zeker de recente rede van president Trump over de hoofdstad van Israël.

N.a.v. een mededeling van de president van de VS over Jeruzalem worden ruiten bij een Joods restaurant in Amsterdam ingeslagen.

Hieruit blijkt nogmaals dat bepaalde mensen in onze Nederlandse samenleving hun onvrede omtrent politieke zaken in het Midden-Oosten afreageren op Joden alhier. Sommigen van hen zijn ook nog eens bereid om tot geweld over te gaan.

Het Centraal Joods Overleg keurt dat ten sterkste af. Het wil met kracht onder de aandacht brengen dat dit soort onverantwoordelijk handelen het vreedzaam samenleven in Nederland in gevaar brengt.

De grenzen van kritiek op Israël en geweld richting Joden in Nederland blijken weer eens flinterdun. Daarom roept het Centraal Joods Overleg op tot een herijking van het begrip antisemitisme aan de hand van de EUMC werkdefinitie voor antisemitisme, die reeds door de Europese Unie en verschillende landen is aangenomen.

Nederland moet veilig zijn voor iedereen, ook voor zijn Joodse burgers. Wij roepen de Nederlandse samenleving en de politiek op om tolerant te zijn maar niet blind voor  dit soort excessen van haat en onredelijkheid. Hier moet in onze samenleving geen ruimte voor zijn! Wij roepen de overheid op om waakzaam te zijn tegen deze bedreigingen van de vrede en de juridische mogelijkheden te scheppen om hier effectief mee om te gaan.

Reactie Centraal Joods Overleg op aantijgingen van The Rights Forum  

 

Het moge duidelijk zijn dat de mening van The Rights Forum en die van het Centraal Joods Overleg inzake (onder andere) Israël en antisemitisme nogal uiteen lopen. Zo reageerde het forum erg fel op de oproep vanuit het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom om daadkrachtig op te treden tegen antisemitische tendensen binnen de BDS-beweging. Volgens het forum zijn dergelijke aantijgingen niet alleen ongegrond maar komen organisaties zoals het Centraal Joods Overleg te pas en te onpas met ongegronde antisemitische verwijten om tegenstanders de mond te snoeren.

Zo een onderbouwing is echter niet moeilijk te geven. Tijdens een demonstratie van BDS-Rotterdam werd de leus Khaybar, Khaybar, ya yahud, Jais Muhammad, sa ya’ud gescandeerd. (Deze leus wordt vandaag de dag gezien  als dreigement tegen Joden, aansporing tot ontvreemding van Joods bezit en een oproep tot geweld tegen Israël en vernietiging van het Jodendom). Rapper Appa roept op de Dam ‘Fuck de talmoed’  en Abu Jahjah zei onlangs nog dat ‘Alle Joden in de zee gooien zoals we dat in de Arabische wereld wilden doen’ nu niet haalbaar is.  Ook is het lastig om geen antisemitisme te zien in de stelling van oprichter en erevoorzitter van het forum van Agt dat ‘de  PVDA goed is voor de Palestijnen ondanks de sterke Joodse lobby’.

Het is dan ook bijna lachwekkend dat The Rights Forum van mening is dat er geen sprake is van antisemitisme binnen de BDS-beweging. Des te meer omdat ze dit ‘onderbouwen’ met de drogredeneringen dat men antisemitisme officieel verwerpt en er bovendien ook Joden bij BDS betrokken zijn. Lees Verder →

Stop lezing van David Icke in het MECC Maastricht

25 November staat er een zeer kwaadaardige lezing in de planning in het MECC in Maastricht. De antisemitische spreker David Icke, die een grote neo-nazi aanhang heeft, gaat een lezing geven van twaalf uur. Het Centraal Joods Overleg (CJO) samen met de Joodse Gemeente Limburg roept alle betrokkenen op om deze lezing niet te laten plaatsvinden!

Het labelen van een persoon als antisemiet moet altijd zorgvuldig gebeuren. David Icke kan ons inziens een antisemiet worden genoemd. Hij beroept zich op de, door de Russische geheime dienst (1905) verzonnen antisemitische complottheorie, “Protocollen van de Wijzen van Zion”. In zijn wereldbeeld worden Joden in verband gebracht met complottheorieën waarbij er een selecte groep de wereld controleert. Daarnaast is hij een holocaustontkenner die beweert dat de Joden zelf hebben aangezet tot de tweede wereldoorlog.

Er is veel te zeggen voor de vrijheid van meningsuiting, maar deze is niet grenzeloos. In het Wetboek van Strafrecht artikel 137 staat deze grens duidelijk uitgelegd. “Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst… wordt gestraft”. In navolging van het besluit van het gemeentebestuur van Berlijn, vragen het CJO en de Joodse Gemeente Limburg het gemeentebestuur van Maastricht, dat eigenaar is van het MECC, om de lezing tegen te houden voordat deze plaatsvindt.

Reactie Centraal Joods Overleg op ‘De zitting: de nazi-bunker mag best monument zijn’

Onderstaand artikel is een reactie op het artikel ‘De Zitting: de nazibunker mag best monument zijn‘ in het NRC van 20 november en is op 21 november als ingezonden brief aan het NRC aangeboden.  

 

In het artikel ‘De zitting: de nazi-bunker mag best monument zijn’ wordt ingegaan op de bezwaren van de heer Loonstein en zijn Federatief Joods Nederland tegen het besluit om de nazi-bunker in Amstelveen als gemeentelijk monument aan te wijzen.

Waar het Loonstein uiteraard vrij staat zich hiertegen te verzetten, is het vervelend dat hij (wederom) de indruk wekt de spreekbuis van Joods Nederland te zijn. Dit is namelijk het Centraal Joods Overleg.

Waar bij het CJO de voornaamste Joodse kerkgenootschappen en organisaties  aangesloten zijn, en het daarmee als aanspreekpunt voor media en politiek geldt, is dit  voor FJN geenszins het geval. Voor zover ons bekend is FJN vooral een eenmanszaak en daarmee absoluut geen afspiegeling van de mening van Joods Nederland, laat staan de spreekbuis hiervan.

Dat een federatie met minder leden dan nodig zijn om gebruik te mogen maken van een carpoolstrook zich toch zo profileert, is hinderlijk en doet de Joodse zaak geen goed.  Wij zijn het dan ook volledig eens met het gerechtelijke besluit dat FJN hier geen belanghebbende is. Tevens hopen we dat de media en andere actoren in de toekomst zeer terughoudend zullen zijn als Loonstein weer meent namens Joods Nederland te kunnen spreken.

Speech voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Khadija Arib – Nationale Kristallnachtherdenking 2017

 Herdenking Kristallnacht

Toespraak door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib

Amsterdam, 9 november 2017

 

Soms, als het gaat onweren, zie je eerst een lichtflits.

Dan duurt het nog een flinke tijd voordat er een donder klinkt.

Maar de tijd tussen flits en aanrollende donder wordt korter, en korter en nog korter.

Tot ze vrijwel samenvallen.

Dan is het gevaar voor blikseminslag het grootst.

In het Duitsland van de jaren dertig, nadat Hitler aan de macht was gekomen, werd de tijd tussen bliksemflits en donder steeds korter.

Joden werden zich steeds bewuster van het onheil dat hen te wachten stond.

De voorbode van de Sjoah was soms sluimerend aanwezig.

In pesterijen door de bevolking, die steeds meer bij het gewone leven gingen horen.

In diverse kleine maatregelen die Joden steeds verder het openbare leven uitduwden.

En in grote, indringende gebeurtenissen.

De razzia’s, als gevolg van de Rijksdagbrand.

De invoering van de Neurenberger wetten, die Joden hun burgerrechten ontnamen.

En de Rijkskristallnacht, die wij vanavond herdenken. Wellicht de grootste en best georganiseerde pogrom die Joden wereldwijd ooit getroffen heeft.

Het is de eerste keer in vele jaren dat Eberhard van der Laan er niet bij is.

Zeker op dagen als vandaag missen we hem enorm.

Hij was altijd betrokken.

Niet alleen bij het hier en nu, maar ook bij het herdenken van belangrijke momenten in onze geschiedenis.

Lees Verder →

speech Sarai Mock tijdens de Nationale Kristallnachtherdenking 2017

Dames en heren, wij zijn vandaag bijeengekomen om de Kristallnacht te herdenken. Herdenken, en niet alleen herinneren. We gaan er namelijk opnieuw over nadenken, hoe wij dit verlies kunnen omzetten in een drijfveer voor betere dingen. De Kristallnacht wordt vaak gezien als het begin van alle verschrikkingen die in de Sjoah zouden komen. Synagoges, winkels en scholen werden vernield. Meer dan individuen, ging het om gemeenschappelijke ruimtes, plekken van samenzijn en geloof, die toebehoren aan een gemeenschap. Het is onbeschrijfelijk hoe walgelijk de gebeurtenissen zijn. Zoals een stilte soms de krachtigste woorden zijn van een speech….zal ik zelf niet proberen de tragiek in woorden te vatten. Liever dan dat, zal ik spreken over dat wat er nu is, en wat blijft.

Ik voel mij vereerd om hier te mogen spreken. Bijna tachtig jaar later, en kijk wat onze gemeenschap te bieden heeft. Joodse jeugdverenigingen, scholen, activiteiten voor studenten. Ik denk dat wij trots mogen zijn op dat wat met veel moeite weer opgebouwd is. Dat wat zij ons jaren geleden wilden ontnemen, namelijk een gemeenschap, dat is wat wij hebben gebouwd. Daar ben ik, als jongere, ontzettend trots op. En aangezien het verdriet nog altijd groot is en de teleurstelling immens, is het zo belangrijk dat wij blijven strijden tegen onrecht, onderdrukking en willekeurig onderscheid. Laat ons streven naar rechtvaardigheid. Opdat wreedheid nooit meer een plaats zal kennen binnen onze samenleving. Opmerkelijk is namelijk dat juist het recht toentertijd werd misbruikt als middel voor oorlog. Rechtenstudent zijnde, hoop ik dat het recht enkel nog zal worden ingezet voor vredige en positieve doeleinden.

Dames en heren, herdenken is van beperkte waarde, wanneer het louter bij herinneren blijft. Laat het negatieve ons inspireren, motiveren en bovenal leren, om te streven naar betere dingen. De Kristallnacht heeft zoveel kapot gemaakt. Een nacht die barstte van de scherven, pijn en verdriet. Maar de scherven hebben wij opgeraapt om uiteindelijk een nieuw kunstwerk te creëren. Vanzelfsprekend is het niet hetzelfde als voorheen, maar het is desalniettemin waardevol. Met dit in gedachte is herdenken eveneens waardevol; niet enkel terugblikken op het verleden maar ook kracht vinden voor de toekomst.

Speech Ron van der Wieken tijdens de Nationale Kristallnachtherdenking 2017

In de dagen na de KristallNacht weet een Joodse man toegang te  krijgen tot de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn. Dringend vraagt hij de ambassadeur om een visum voor de VS. “Nee”, zegt de ambassadeur, “de VS is vol, daar kom je niet in.” Maar hij krijgt medelijden met de oude man. In zijn chique kantoor staat een grote wereldbol en de ambassadeur zegt tegen hem: “zoek een land uit waar geen antisemitisme is en ik zal je helpen daar te komen.” De oude man draait de globe om en om en de ambassadeur wordt wat ongeduldig. “Heb je wat gevonden?” De oude man kijkt hem wanhopig aan en zegt: “heeft u misschien een ándere wereldbol voor me ?”

Een witz die in de jaren na de tweede wereldoorlog vaak werd verteld. Als kind zat ik op zomeravonden aan zee in gezelschap van allemaal zwaar gehavende mensen die ontelbare familieleden en vrienden hadden verloren en die op mysterieuze wijze de kracht vonden om een nieuw leven op te bouwen. Ze grijnsden om dit bittere verhaaltje, hun eigen verhaal van wanhoop en angst. Het relaas van onze familieleden en onze landgenoten en in zekere zin van álle vluchtelingen.

Lees Verder →